OPŠTI USLOVI ZA PRUŽANjE USLUGA

1. PREDMET

1.1. Ovaj dokument reguliše opšte uslove („Opšti uslovi“) za pružanje usluga digitalnog marketinga od strane Webimpacto Consulting, S.L. („Webimpacto“) klijentu („Klijent“) kako je detaljno navedeno u tehničkom i ekonomskom predlogu koji je formalizovan između obe strane („Predlog“). Osim ako je izričito navedeno u Ponudi, Ponuda važi trideset (30) dana od dana izdavanja.

1.2 Opšti uslovi i odredbe, zajedno sa Predlogom, čine ceo ugovor između Webimpacta i Klijenta („Ugovor“). U slučaju bilo kakve kontradikcije ili sukoba između ova dva dokumenta, odredbe Ugovora će imati prednost.

2. OBIM USLUGA, VARIJACIJE I ISKLjUČENjA

2.1 Obim Usluga (uključujući isporučene proizvode) biće onako kako je izričito navedeno u Ponudi („Usluge“). Isključen iz obima usluga, i ako je primenljivo, podložan posebnom fakturisanju, uz prethodnu ponudu prihvaćenu od strane Klijenta, biće svaki korektivni rad zbog razloga koji se ne mogu pripisati Webimpactu.
Osim ako nije drugačije navedeno u ponudi, usluge će se pružati u kancelarijama Webimpacta. U slučaju da se usluge pružaju van kancelarija Webimpacta, klijent je saglasan da zaposlenima Webimpacta obezbedi adekvatna sredstva za njihovo izvršavanje. Troškovi putovanja i smeštaja biće fakturisani nezavisno.

2.2 Sve varijacije u obimu Usluga navedenih u Ponudi biće posebno naplaćene kao dodatne usluge. Takve dodatne usluge obuhvataju, ali nisu ograničene na, promene u veličini (kvantitetu) posla, promene u složenosti bilo kojih elemenata uključenih u projekte, kao i sve promene učinjene nakon odobrenja svake faze dizajna, dokumentacije, itd. Webimpacto će obaveštavati Klijenta o dodatnim uslugama koje su potrebne i tražiće odobrenje Klijenta za one dodatne usluge koje utiču i prevazilaze naknade navedene u Ponudi.

2.3 Pored Usluga koje su predmet Ugovora, Webimpacto može da pruži, na zahtev Klijenta, bilo koje druge usluge predviđene u njegovom katalogu, koje će biti predmet nove ponude, posebno fakturisane.

3. TRAJANjE I RASKID

3.1 Ugovor će stupiti na snagu nakon prihvatanja ponude i prijema prve ugovorene isplate od strane Webimpacta.

3.2 U slučaju da se zadatak sastoji od izvođenja određenog projekta, trajanje Ugovora će biti vezano za njegov završetak u skladu sa tehničkim specifikacijama navedenim u Ponudi. Rokovi isporuke, osim ako nije drugačije navedeno u Ponudi, su predračuni.

U slučaju da se ustupanje ponavlja na vreme, i osim ako nije drugačije navedeno u Ponudi, Ugovor: (i) će imati početni rok od dvanaest (12) meseci; i (ii) će se automatski obnavljati za uzastopne periode od dvanaest (12) meseci svaki, osim ako bilo koja strana ne obavesti drugu, najmanje šezdeset (60) dana pre datuma obnavljanja, o svojoj želji da ne produži Ugovor.

U svakom slučaju, raskid Ugovora pre isteka početnog perioda ili bilo koje od njegovih produženja od strane Klijenta bez opravdanog razloga, neće dovesti do bilo kakvog povraćaja cene plaćene Webimpacto-u, dajući mu u svakom slučaju ovlašćenje da zahteva pun iznos ugovorene cene do fakturisanja kao naknade štete.

3.3 Bez obzira na gorenavedeno, Ugovor može biti raskinut unapred: (a) kada jedna od strana nije ispunila, u celini ili delimično, obaveze utvrđene ugovorom i nije otklonila kršenje u roku od petnaest (15) dana od datuma kada se stranka koja je u kašnjenju podnijela žalbu na kršenje; (b) bilo koji drugi razlozi utvrđeni zakonom.

4. EKONOMSKI USLOVI

4.1 Za pružanje Usluga, Klijent se obavezuje da plati iznose predviđene Ponudom, koji će biti fakturisani u skladu sa uslovima predviđenim u Ponudi. Osim ako je drugačije izričito dogovoreno u Ponudi, ponuda će biti fiksirana na bazi "po jedinici".

Kupac će platiti doplatu za sve usluge koje zahtevaju rad van radnih dana i sati zbog neplaniranih datuma isporuke, ili kao posledica nepoštovanja rokova za dostavu informacija, materijala ili odobrenja od strane Korisnika.

U svakom slučaju, produženje Ugovora neće značiti da će se zadržati ista cena za Usluge, već će Webimpacto cenu utvrđivati godišnje, prema stopama koje utvrđuje za svaku godinu, a koje će biti saopštene Klijenta u dogledno vreme.

4.2 Osim ako nije drugačije navedeno u Ponudi, Klijent će snositi sve troškove Webimpacto-a neophodne za pružanje Usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kurirske usluge, dodatno štampanje i kopiranje, i/ili međugradske pozive, dodatne magnetne medije, itd. Svi putni troškovi će se fakturisati nezavisno i zahtevaće se saglasnost klijenta pre putovanja sa predračunom od klijenta. Veb Impact će u potpunosti opravdati nastale troškove, pružajući odgovarajuće priznanice.

4.3 Iznosi ne uključuju primenljive poreze, koje će preuzeti strana koja je zakonski obavezna da ih plati. Webimpacto će izdati odgovarajuće fakture koje Klijent plaća bankovnim transferom.

4.4 Ako plaćanje bilo kog iznosa od strane Klijenta kasni 30 dana ili više, Webimpacto može, ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo ili pravni lek, da obustavi pružanje Usluga dok se taj iznos ne isplati u potpunosti. U svakom slučaju, nepružanje dokaza o uplati cene biće automatski razlog za raskid Ugovora, bez prejudiciranja bilo kakvog zahteva za odštetu i kamatu, koje Webimpacto može iskoristiti ako smatra odgovarajućim.

4.5 Klijent nema pravo da obustavi, zadrži ili izvrši bilo kakvo smanjenje ili kompenzaciju u vezi sa bilo kojom fakturom, bez obzira da li je Klijent podneo bilo kakav zahtev prema Webimpacto-u.

5. PREDSTAVNIK KLIJENTA

5.1 Klijent će imenovati samo jednog menadžera projekta sa punim ovlašćenjem da pruži ili dobije neophodne informacije ili odobrenja kako to može da zahteva Webimpacto („Predstavnik klijenta“). Predstavnik klijenta je odgovoran za koordinaciju procesa informisanja, pregleda i donošenja odluka koji uključuje druge strane ili osobe osim Webimpacta i/ili njegovih podizvođača..

5.2 Ako nakon što je Predstavnik Klijenta odobrio dizajn i/ili njegove faze, Klijent ili bilo koje drugo ovlašćeno lice zahteva promene koje rezultiraju dodatnim uslugama od strane Webimpacta, Klijent će platiti troškove i troškove koji uključuju takve promene i dodatne usluge. Potpis Predstavnika Klijenta će biti konačan u pogledu odobravanja svake faze projekta. Ukoliko Klijent odluči da promeni ovu nadležnu osobu, o tome će odmah obavestiti Webimpacto u pisanoj formi, navodeći identitet novog sagovornika.

6. DUŽNOST KLIJENTA DA SARAĐUJE

6.1 Klijent će obezbediti Webimpacto-u pouzdane i potpune informacije i materijale neophodne za izvršenje zadatka u dogledno vreme i u formi, i biće odgovoran za tačnost i potpunost svih informacija i materijala koji su dali. Klijent garantuje da svi materijali dostavljeni Webimpactu ne krše autorska prava trećih strana. Klijent će obeštetiti, braniti i čuvati Webimpacto od i protiv svih potraživanja, tužbi, štete i povreda, uključujući troškove odbrane, koji proističu iz bilo kog zahteva u vezi sa bilo kojom trećom stranom čija su prava povređena ili povređena zbog materijal koji je obezbedio Klijent.

6.2 Sav tekst i informacije koje dostavi Klijent biće dostavljeni Webimpactu u digitalnom formatu, pripremljeni za umetanje u Projekte. Kada bilo koji materijal dostavi Klijent u drugom formatu, kao što su fotografije, ilustracije ili drugi vizuelni materijal, papirni tekstovi, itd., on mora biti profesionalnog kvaliteta i spreman za digitalizaciju bez dalje pripreme ili izmene. Ovaj proces (skeniranje, OCR, kucanje, itd.) biće citiran kao dodatna usluga. Naručilac snosi sve troškove nastale u vezi sa isporučenim materijalima koji ne ispunjavaju te standarde.

6.3 Webimpacto će, na zahtev Klijenta, vratiti sve materijale koje je Klijent obezbedio u roku od 30 dana nakon završetka Projekta i potpunog otkazivanja plaćanja. Webimpacto će preduzeti razumne mere predostrožnosti da zaštiti originalne ili druge materijale koje obezbedi Klijent. Odgovornost Webimpacta za štetu ili gubitak materijala koji je obezbedio Klijent biće ograničena na zamenu materijala u njegovom komercijalnom ili originalnom obliku. Webimpacto se obavezuje da čuva originale 2 meseca od završetka Projekta. Kada ovaj period istekne, Webimpacto neće garantovati njihov povratak.

6.4 Ukoliko je potrebno, Klijent će stručnjacima kompanije Webimpacto obezbediti pristup programima i platformama tokom trajanja ugovora, radi obavljanja ugovorenih radova na održavanju, pribavljajući sve neophodne dozvole i lozinke od trećih lica koje su neophodne za pristup Webimpacto tehničara.

7. INTELEKTUALNA I INDUSTRIJSKA SVOJINA

7.1 Strane će ostati vlasnici prava industrijske i intelektualne svojine koje su imale u vreme sklapanja Ugovora. Strane se međusobno ovlašćuju da koriste ime i logo/zaštitni znak druge u jedinu svrhu omogućavanja izvršenja i izvršenja Ugovora.

7.2 Osim ako nije drugačije navedeno u Predlogu, (i) Webimpacto će biti isključivi vlasnik svih prava intelektualne i industrijske svojine koje proizvede njegovo osoblje izvođenjem i izvršenjem Ugovora; i (ii) Klijent će biti vlasnik isporuka ostvarenih u okviru prenosa, bez prava da ih ustupi trećim licima i ograničen na trajanje Ugovora.

7.3 Webimpacto može sklopiti ugovor sa trećim licima za pružanje usluga kao što su pisanje tekstova, fotografije i ilustracije. Klijent je saglasan sa svim uslovima koji mogu da nastanu, uključujući kredite, u vezi sa reprodukcijom materijala koji mogu biti nametnuti Webimpactu od strane takvih trećih lica.

8. REŽIM ODGOVORNOSTI

8.1 Osim ako je drugačije navedeno u Ponudi, Klijent je obavešten, potvrđuje i saglasan je da se pružanje Usluga odvija „kao što jeste“, tj. bez garancija bilo koje vrste, izričitih ili podrazumevanih, u pogledu mogućnosti prodaje i/ili podobnosti za određenu svrhu ili rezultate.

8.2 Osim u slučajevima grubog nemara ili namernog ponašanja, ukupna odgovornost Webimpacta u vezi sa Ugovorom za bilo koju stavku biće ograničena, najviše, u ukupnom iznosu, na iznos koji odgovara ceni koju je Klijent platio Webimpactu za Usluge tokom poslednji godišnji period. Pre nego što se smatra da je Webimpacto prekršio svoje obaveze, Kupac će uvek pružiti Webimpactu priliku da ispravi bilo koji nedostatak/nedostatak u pružanju Usluga.

8.3 Ni u kom slučaju Webimpacto neće biti odgovoran za štetu koja se može okvalifikovati kao indirektna, posledična šteta, gubitak dobiti ili gubitak očekivanih rezultata, poslovanja, prihoda, klijenata, podataka, imidža, ​​komercijalne reputacije na tržištu, kao i iz svoje nemogućnosti da pruži Usluge iz razloga koji su van njegove kontrole, kao što su, na primer, obustavljena oprema i nestašica zaliha dobavljača. Webimpacto takođe neće biti odgovoran za gubitak bilo kakvih podataka izazvanih manipulacijom motu proprio osoblja klijenta.

9. RADNE, SOCIJALNE I PORESKE OBAVEZE

9.1 Svaka od strana će biti isključivo odgovorna za ispunjavanje svojih odgovarajućih obaveza, uključujući, ali ne ograničavajući se na, poreske, radne i obaveze socijalnog osiguranja, i obeštetiće drugu stranu od svakog potraživanja koje može biti motivisano kršenjem ovih obaveze.

9.2 Webimpacto preuzima u potpunosti, iu sve svrhe, u odnosu na svoje osoblje dodeljeno za pružanje Usluga, pravni karakter poslodavca sa svim pravima i obavezama svojstvenim takvim uslovima. Ni u kom slučaju neće se smatrati da postoji bilo kakav radni odnos između Klijenta i osoblja Webimpacto-a koje možda pruža svoje usluge u njegovim prostorijama. Ni u kom slučaju se premeštanje osoblja Webimpacta u prostorije Klijenta ne može smatrati dodeljivanjem osoblja.

10. POVERLjIVOST

10.1 Klijent će pismenim putem obavestiti Webimpacto ako je bilo koji deo dokumentacije koju je dostavio Klijent poverljiv. Ni u kom slučaju informacije koje su u javnom domenu neće se smatrati poverljivim.

10.2 Webimpacto će čuvati informacije kao poverljive i neće ih koristiti, osim ako to nije pismeno ovlastio Klijent, čak i nakon raskida ovog Ugovora. Webimpacto će ograničiti širenje poverljivih informacija samo na lica koja su direktno uključena u pružanje Usluga i neće ih otkriti trećoj strani ni pod kojim okolnostima, čak ni u slučaju raskida ovog Ugovora.

10.3 Klijent izričito ovlašćuje Webimpacto da javno objavi da je prvi deo Webimpacto portfolija klijenata, kako u publikacijama za štampu tako i na događajima u reklamne i marketinške svrhe.

11. ZAŠTITA PODATAKA

11.1 Svaka od strana je isključivo odgovorna za poštovanje obaveza svake od njih koje proizilaze iz važećeg zakonodavstva o zaštiti podataka.

11.2 Svaka od strana je obaveštena i saglasna je da se lični podaci dati kao rezultat Ugovora i njegovog izvršenja obrađuju u svrhu održavanja, praćenja i kontrole ugovornog odnosa. Podaci se mogu saopštiti trećim licima kada je to neophodno za izvršenje i ispunjenje Ugovora, kao i za ispunjenje bilo koje važeće zakonske obaveze. Priznaju se prava predviđena važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka, koja se mogu ostvariti putem komunikacije upućene na adrese navedene u naslovu, a mogu se ići i španskoj agenciji za zaštitu podataka (vvv.aepd.es) u u slučaju da se smatra da druga strana nije ispoštovala važeće propise. Podaci će se obrađivati tokom trajanja Ugovora i, nakon njegovog raskida, tokom zakonskih perioda zastarevanja obaveza koje proističu iz obrade. Pravni osnov za obradu podataka su saglasnost, izvršenje ugovornog odnosa, legitimni interes i/ili poštovanje zakonskih obaveza.

11. 3 U meri u kojoj aktivnosti jedne od strana (Obrađivač) uključuju obradu i/ili pristup ličnim podacima u vlasništvu druge Strane (Kontrolora), ovo će odrediti da Obrađivač mora da poštuje sledeće obaveze: (a) obrađuje lične podatke isključivo u skladu sa instrukcijama koje je u pisanoj formi dao Rukovalac; (b) vodi evidenciju o obradi koja je obavljena u ime Kontrolora; (c) gde je primenljivo, imenovati službenika za zaštitu podataka i saopštiti njegove kontakt podatke kontroloru; (d) ne saopštava lične podatke bilo kojoj trećoj strani osim kada to izričito ovlasti Rukovalac; (e) obezbedi da lica ovlašćena za obradu ličnih podataka prođu neophodnu obuku o zaštiti ličnih podataka i da se obavežu, izričito i pismeno, da poštuju poverljivost i da se pridržavaju odgovarajućih bezbednosnih mera; (f) dozvoli Kontroloru da pregleda svu dokumentaciju potrebnu za dokazivanje usklađenosti sa obavezama iz ovog Ugovora, kao i da dozvoli i doprinese obavljanju inspekcija i revizija od strane Kontrolora; (g) podržava Rukovaoca u sprovođenju procena uticaja na zaštitu podataka i/ili u obavljanju prethodnih konsultacija sa nadzornim organom, gde je to potrebno; (h) da obavesti kontrolora, bez nepotrebnog odlaganja iu svakom slučaju u roku od maksimalno 48 sati, i putem e-pošte, o bilo kakvom kršenju bezbednosti ličnih podataka za koje je saznao; (i) da pruži kontroloru razumnu pomoć u svim zahtevima, slučajevima, zahtevima i svim drugim formalnostima koje mogu biti neophodne ili prikladne pred nadležnim administrativnim ili sudskim vlastima, a posebno pred Španskom agencijom za zaštitu podataka; (j) u skladu sa uputstvima Rukovaoca podataka, vrati, izbriše ili isporuči trećim licima sve lične podatke i, ako je primenljivo, medije na kojima su pohranjeni, nakon što više nisu relevantni za tu svrhu ili kada Ugovor bude raskinut , mogućnost čuvanja podataka samo u slučaju da postoji zakonska obaveza čuvanja; i (k) sprovodi odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi se obezbedio nivo bezbednosti koji odgovara riziku (verovatnoća i ozbiljnost), koje, ako je primenjivo, uključuju, između ostalog: (1) pseudonimizaciju i šifrovanje ličnih podataka; (2) sposobnost da se obezbedi kontinuirana poverljivost, integritet, dostupnost i otpornost sistema i usluga za obradu; (3) mogućnost da se brzo vrati dostupnost i pristup ličnim podacima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta; (4) proces za redovnu verifikaciju, evaluaciju i procenu efikasnosti tehničkih i organizacionih mera za obezbeđivanje bezbednosti obrade.

12. PRIRODA ODNOSA

12.1 Ugovor je komercijalne prirode i biće regulisan sopstvenim klauzulama, au svim stvarima koje nisu predviđene u njemu, odredbama Privrednog kodeksa, posebnim zakonima i komercijalnim upotrebama, a u nedostatku istih, Građanskim zakonikom . Osim ako je izričito drugačije navedeno u Predlogu, pravna priroda ustupanja će biti uslužni zakup.

12.2 Strane su nezavisni ugovarači. Nijedna strana ne može delovati kao zastupnik ili zastupnik druge strane, niti može preduzeti bilo kakvu radnju koja implicira pojavu odnosa ili zavisnosti od druge.

13. RAZNO

13.1 Webimpacto može u celini ili delimično ugovoriti podugovaranje sa trećim licima o pružanju Usluga, pri čemu takve treće strane deluju pod koordinacijom Webimpacta.

13.2 Klijentu je izričito zabranjeno da daje profesionalne ponude bilo koje vrste zaposlenima kompanije Webimpacto, bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Webimpacta. U slučaju kršenja gore navedenog, Kupac je saglasan da plati Webimpacto-u, kao klauzulu o kazni, iznos ekvivalentan dva i po puta bruto plate koju je primio zaposleni u Webimpacto-u na dan zapošljavanja.

13.3 Sva obavještenja i komunikacije koje će strane uputiti prema Ugovoru poželjno je da budu poslate e-poštom i stupaju na snagu po prijemu. Svaka strana može promeniti svoju adresu tako što će drugu stranu obavestiti o novoj adresi.

13.4 Webimpacto može u bilo koje vreme slobodno ustupiti Ugovor i prava i obaveze koje iz njega proističu. Webimpacto će pismeno obavestiti Klijenta o ustupanju. Klijent ne može da ustupi ceo ili deo Ugovora bez prethodne pismene saglasnosti Webimpacta.

13.5 Nezakonitost, ništavost ili neefikasnost bilo koje klauzule Ugovora neće uticati na efektivnost ostalih, pod uslovom da prava i obaveze strana nisu materijalno pogođene. Takve klauzule će biti zamenjene ili integrisane sa drugim koje, u skladu sa zakonom, odgovaraju svrsi zamenjenih.

13.6 Ugovor sačinjen ovim Opštim uslovima i Predlogom predstavlja jedini postojeći, važeći i izvršni Ugovor, i zamenjuje svaki drugi usmeni ili pismeni Ugovor koji je možda ranije bio zaključen između strana. Svaka izmena uslova Ugovora zahtevaće da obe strane formalizuju u pisanoj formi.

13.7 U slučaju da na normalan razvoj i pružanje Usluga može uticati bilo koji događaj van razumne kontrole Webimpacta, Webimpacto zadržava pravo da aktivira protokole za nepredviđene situacije koje smatra potrebnim i usvoji, između ostalih mera, suspenziju pružanja usluga dok se predmetni događaj ne završi.

14. MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

14.1 Ugovor će biti regulisan i tumačen španskim zakonom.

14.2 Za rešavanje svih neslaganja koja nastanu u razvoju i tumačenju Ugovora, strane su saglasne, izričito se odričući bilo koje druge nadležnosti koja im može odgovarati, da znanje o istom predaju isključivoj nadležnosti sudova i tribunala grad Barselona.

Otkrijte najnovije trendove u sektoru