JOGI FELHÍVÁS

Információk az ipari és szellemi tulajdonról

A weboldal Tulajdonjoga

Objektum

Hozzáférés És A Weboldal Használata

Garanciavállalás Kizárása

A Felelősség És A Kártérítés Korlátozása

A Felhasználó vállalja, hogy mentesíti a WEBIMPACTO-t és annak kapcsolt vállalkozásait, fióktelepeit, tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit minden olyan követelés, felelősség, költség és kiadás alól, beleértve az ügyvédi költségeket is, amelyek a Weboldal használatából, bármely üzenet, tartalom, információ, szoftver vagy egyéb anyag Weboldalon keresztül történő elhelyezéséből vagy továbbításából, illetve a törvény vagy a jelen jogi közleményben foglalt feltételek megsértéséből erednek.

A Hozzáférés És A Használat Megszüntetése

A WEBIMPACTO saját belátása szerint bármikor és előzetes értesítés nélkül megtagadhatja, visszavonhatja, felfüggesztheti és/vagy blokkolhatja a Weboldalhoz való hozzáférést azoktól a felhasználóktól, akik nem tartják be a jelen Jogi közleményt, és törölheti regisztrációjukat és az azzal kapcsolatos összes információt és fájlt. A WEBIMPACTO nem vállal felelősséget a felhasználóval szemben a weboldalhoz való hozzáférésnek az e bekezdésben meghatározott okokból történő megszüntetéséért.

Szellemi És Ipari Tulajdonjogok

A Tartalomra vonatkozó valamennyi szellemi és ipari tulajdonjog fenntartva, és különösen tilos a Weboldalon található Tartalom egészének vagy egy részének bármilyen módon történő módosítása, másolása, sokszorosítása, nyilvános közlése, átalakítása vagy terjesztése nyilvános vagy kereskedelmi célokra a WEBIMPACTO vagy adott esetben a megfelelő jogok tulajdonosának előzetes, kifejezett és írásbeli engedélye nélkül. Például tilos bármilyen technológia használata a weboldalon található információk és tartalmak kinyerésére és összeállítására.

A WEBIMPACTO vagy harmadik felek tulajdonában lévő nevekre és kereskedelmi vagy bejegyzett védjegyekre, logókra vagy egyéb megkülönböztető jelekre való hivatkozások hallgatólagosan tiltják azok használatát a WEBIMPACTO vagy jogos tulajdonosaik hozzájárulása nélkül. A weboldalhoz való hozzáférés vagy a weboldal és/vagy annak tartalma használata - kifejezett rendelkezés hiányában - semmiképpen sem jogosítja fel a felhasználót az ott szereplő, törvény által védett márkák, logók és/vagy megkülönböztető jelek felett.

Linkek

A Weboldalról más weboldalakra mutató hivatkozások

A WEBIMPACTO közvetlenül vagy közvetve linkeket kínálhat a Weboldalon kívüli internetes forrásokra vagy weboldalakra. E linkek jelenléte a weboldalon tájékoztató jellegű, és semmiképpen sem jelent felhívást a céloldalakon kínált vagy esetleg kínált termékek és/vagy szolgáltatások megrendelésére, és nem jelenti kereskedelmi kapcsolat vagy függőségi viszony fennállását azzal a személlyel vagy szervezettel, aki vagy amely a hivatkozott weboldal tulajdonosa. Ezekben az esetekben a WEBIMPACTO nem felelős a harmadik felek által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása vagy szerződéskötése során figyelembe veendő általános és különös feltételek meghatározásáért, és ezért nem tehető felelőssé ezekért.

A WEBIMPACTO nem rendelkezik sem hatáskörrel, sem emberi vagy technikai eszközökkel ahhoz, hogy megismerje, ellenőrizze vagy jóváhagyja az összes olyan információt, tartalmat, terméket vagy szolgáltatást, amelyet más weboldalak nyújtanak, amelyekre a Weboldalról linkek vezetnek. Következésképpen a WEBIMPACTO nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalról linkelt weboldallal kapcsolatos bármely szempontért, különösen, de nem kizárólagosan, annak működéséért, elérhetőségéért, adataiért, információiért, fájljaiért, termékeinek és szolgáltatásainak minőségéért és megbízhatóságáért, saját linkjeiért és/vagy általában annak bármely tartalmáért.

Mindazonáltal abban az esetben, ha a WEBIMPACTO ténylegesen tudomást szerez arról, hogy a tevékenység vagy információ, amelyre az említett linkekből hivatkozik, jogellenes, bűncselekménynek minősül, vagy sértheti egy harmadik fél tulajdonát vagy jogait, a szükséges gondossággal jár el, hogy a lehető leghamarabb eltávolítsa vagy letiltsa a megfelelő linket.

Hasonlóképpen, ha a Felhasználó tudomást szerez a harmadik felek weboldalain keresztül végzett tevékenységek jogellenességéről, haladéktalanul értesítenie kell a WEBIMPACTO-t, hogy a weboldalra mutató linket letilthassa.

Más weboldalakról a Weboldalra mutató linkek

Ha bármely Felhasználó, szervezet vagy weboldal bármilyen linket kíván létrehozni erre a weboldalra, akkor az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

(i) A WEBIMPACTO előzetes kifejezett írásbeli engedélye szükséges.

(ii) A link csak a Weboldal kezdőlapjára irányulhat, kivéve, ha kifejezetten másképp nem engedélyezett.

(iii) A linknek abszolút és teljesnek kell lennie, azaz a Felhasználót egy kattintással a kezdőlapra kell eljuttatnia, és a Weboldal kezdőlapjának teljes képernyőterjedelmét le kell fednie. A WEBIMPACTO eltérő engedélye hiányában a weboldal, amelyről a linket létrehozták, semmilyen körülmények között nem reprodukálhatja a Weboldalt, nem építheti be a Weboldalt saját weboldalának részeként vagy valamelyik keretébe, és nem hozhat létre böngészőt a Weboldal bármelyik oldalán.

(iv) A weboldal, amelyről a linket létrehozták, nem nyilatkozhat semmilyen módon arról, hogy a WEBIMPACTO engedélyezte a linket, anélkül, hogy ez nem történt volna meg. Ha az oldaláról a weboldalra mutató linket létrehozó jogalany helyesen kívánja a WEBIMPACTO és/vagy a weboldal márkáját, elnevezését, kereskedelmi nevét, címkéjét, logóját vagy bármely más azonosító jelét a weboldalán feltüntetni, akkor a WEBIMPACTO előzetes, kifejezett és írásbeli engedélyével kell rendelkeznie.

(v) A WEBIMPACTO minden esetben megtiltja a weboldalra mutató link létrehozását azokról a weboldalakról, amelyek tiltott, illegális, megalázó, obszcén és általában véve az erkölcsbe, a közrendbe, a hatályos jogszabályokba, az általánosan elfogadott társadalmi normákba ütköző vagy harmadik személyek jogos jogait sértő anyagokat, információkat vagy tartalmakat tartalmaznak.

Adatvédelmi Politika

Ha a Felhasználónak regisztrálnia kell vagy személyes adatokat kell megadnia (többek között a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez; információk kéréséhez; kérdések, panaszok vagy felvételi kérelmek elküldéséhez; önéletrajz elküldéséhez), a Felhasználót figyelmeztetjük arra, hogy személyes adatait meg kell adnia.

A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása minden esetben az alkalmazandó adatvédelmi szabályokban foglalt elvek és kötelezettségek, valamint a jelen jogi közlemény szerves részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseivel összhangban történik.

Időtartam És Módosítás

A WEBIMPACTO fenntartja a jogot, hogy a jelen Jogi közleményben foglalt feltételeket előzetes értesítés nélkül és/vagy a Weboldalon keresztül nyújtott termékek vagy szolgáltatások használatára és/vagy szerződéskötésére vonatkozó, adott esetben meghatározott különleges feltételeket bármikor, amikor azt üzleti okokból vagy a jogszabályi és technológiai változásokhoz való alkalmazkodás érdekében szükségesnek ítéli, a Weboldalon való közzététel időpontjától érvényes és hatályos.

A jelen felhasználási feltételek ideiglenes érvényessége tehát a közzétételük időpontjával esik egybe, amíg azokat részben vagy egészben nem módosítják, és ekkor a módosított felhasználási feltételek lépnek hatályba.

A WEBIMPACTO bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti, felfüggesztheti vagy megszakíthatja a közzétett tartalmakhoz való hozzáférést, anélkül, hogy a Felhasználó bármilyen kártérítést követelhetne. Az ilyen megszűnés után a jelen jogi közleményben a tartalom felhasználására vonatkozóan fentebb meghatározott tilalmak továbbra is érvényben maradnak.

Kommunikáció

A WEBIMPACTO és a Felhasználó közötti bármilyen kommunikációt a WEBIMPACTO-nak kell címezni a fent megadott postai és/vagy e-mail címre. A WEBIMPACTO minden esetben a megadott elérhetőségeken keresztül kommunikál a Felhasználóval. A Felhasználó kifejezetten elfogadja az elektronikus levelezést, mint a WEBIMPACTO közötti és/vagy a WEBIMPACTO-val való információcsere és kommunikáció küldésének érvényes módját.

Általános

A különböző záradékok címszavai kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem befolyásolják, nem korlátozzák és nem módosítják a jogi közlemény értelmezését.

Amennyiben a jelen Jogi közlemény rendelkezései és a Weboldalon kínált termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen meghatározott egyedi feltételek között bármilyen eltérés van, az egyedi feltételek rendelkezései az irányadóak.

Abban az esetben, ha a jelen jogi közlemény bármely rendelkezését vagy rendelkezéseit bármely bíróság, bíróság vagy illetékes közigazgatási szerv részben vagy egészben semmisnek vagy alkalmazhatatlannak tekinti, az ilyen semmisség vagy alkalmazhatatlanság nem érinti a jogi közlemény egyéb rendelkezéseit vagy adott esetben az esetlegesen megállapított különleges feltételeket.

A WEBIMPACTO által a jelen jogi közleményben foglalt bármely jog vagy rendelkezés nem gyakorlása vagy nem teljesítése nem jelenti az arról való lemondást, kivéve, ha a WEBIMPACTO részéről írásbeli elismerés és beleegyezés történik.

Alkalmazandó Jogszabályok És Illetékes Bíróságok

A jelen jogi nyilatkozatra és az elfogadásából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogviszonyra kizárólag az alkalmazandó spanyol jogszabályok az irányadók.

A jelen jogi nyilatkozatból és/vagy annak elfogadásából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita eldöntésére az illetékes bíróságok az alkalmazandó jog szerint illetékesek.

Fedezze fel az ágazat legújabb trendjeit