CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

1. OBJECTE

1.1. Aquest document regula els termes i condicions generals (les “Condicions Generals”) de la prestació de serveis de màrqueting digital per l'entitat Webimpacto Consulting, S.L. (“Webimpacto”) al client (el “Client”) segons es detalla en la Proposta Tècnica i Econòmica formalitzada entre totes dues parts (la “Proposta”). Tret que s'estipuli expressament en la Proposta, aquesta tindrà una validesa temporal de trenta (30) dies des de la data d'emissió.

1.2 Les Condicions Generals, juntament amb la Proposta, constitueixen conjuntament el contracte entre Webimpacto i el Client (el “Contracte”). En cas de contradicció o conflicte entre tots dos documents, prevaldrà el que es disposa en el Contracte.

2. ABAST DELS SERVEIS, VARIACIONS I EXCLUSIONS

2.1 L'abast dels serveis (incloent els lliurables) serà aquell que es detalli expressament en la Proposta (els “Serveis”). Quedarà exclòs de l'abast dels Serveis, sent en el seu cas, objecte de facturació separada, previ pressupost acceptat pel Client, qualsevol tasca de correcció que es degui a causes no imputables a Webimpacto.
Tret que s'indiqui el contrari en la Proposta, els Serveis es prestaran en les oficines de Webimpacto. En el cas que els Serveis es prestin fos de les oficines de Webimpacto, el Client s'obliga a proporcionar als empleats de Webimpacto els mitjans adequats per a la seva execució. Les despeses de desplaçament i estada seran facturats independentment.

2.2 Qualsevol variació de l'abast dels Serveis assenyalat en la Proposta seran facturats de manera separada com a serveis addicionals. Tals serveis addicionals inclouran, però no es limitaran a, canvis en la dimensió (quantitat) del treball, canvis en la complexitat de qualsevol element involucrat en els projectes, i qualsevol canvi efectuat després de l'aprovació de cada etapa del disseny, documentació, etc. Webimpacto haurà de mantenir informat al Client dels serveis addicionals requerits i sol·licitarà l'aprovació del Client per a aquells serveis addicionals que afectin i excedeixin dels honoraris que s'estableixen en la Proposta.

2.3 A més dels Serveis que són objecte del Contracte, Webimpacto podrà prestar, a petició del Client, qualssevol altres serveis previstos en el seu catàleg, els quals hauran de ser objecte d'una nova proposta, facturant-se de manera separada.

3. DURADA I TERMINACIÓ ANTICIPADA

3.1 El Contracte entrarà en vigor amb l'acceptació de la Proposta i la recepció per part de Webimpacto de la primera fita de pagament pactat.

3.2 En el cas que l'encàrrec consisteixi en l'execució d'un projecte determinat, la durada del Contracte estarà vinculada a la seva finalització segons les especificacions tècniques indicades en la Proposta. Les dates de lliurament, tret que s'indiqui el contrari en la Proposta, seran estimatives.
En el cas que l'encàrrec tingui caràcter recurrent en el temps, i tret que s'indiqui el contrari en la Proposta, el Contracte: (i) tindrà una durada inicial de dotze (12) mesos; i (ii) es renovarà automàticament per terminis successius de dotze (12) mesos de durada cadascun, tret que qualsevol de les parts notifiqui a l'altra, amb una antelació mínima de seixanta (60) dies abans de la data de renovació, la seva voluntat de no renovar el Contracte.
En tot cas, l'extinció del Contracte abans de la finalització del període inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues per part del Client sense causa justificada, no donarà lloc a cap devolució del preu abonat a Webimpacto, facultant-li en qualsevol cas a reclamar la totalitat del preu pactat pendent de facturar en concepte de compensació pels danys i perjudicis.

3.3 Sense perjudici de l'anterior, el Contracte podrà ser acabat anticipadament: (a) quan una de les parts hagués incomplert, totalment o parcialment, les obligacions contractualment establertes i no remeiés l'incompliment en un termini de quinze (15) dies a comptar des que la part complidora hagués reclamat l'incompliment; (b) qualssevol altres causes establertes en la Llei.

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES

4.1 Per la prestació dels Serveis, el Client s'obliga al pagament dels imports previstos en la Proposta els quals seran facturats en els termes allí previstos. Tret que expressament es pacti el contrari en la Proposta el pressupost es fixa per “unitat”.
El Client haurà d'abonar un recàrrec per qualsevol servei que requereixi treballar fora dels dies i horaris de treball per raons de dates de lliurament no programades, o a conseqüència que el Client no hagi complert amb terminis de lliurament d'informació, materials o aprovacions.
En tot cas, la pròrroga del Contracte no significarà que es mantingui el mateix preu pels Serveis, sinó que el preu serà fixat anualment per Webimpacto, segons les tarifes que el mateix estableixi per a cada any, que es posaran oportunament en coneixement del Client.

4.2 Tret que s'indiqui el contrari en la Proposta, el Client assumirà les despeses en els quals Webimpacto hagués d'incórrer, que resultin necessaris per a la prestació dels Serveis, incloent, entre altres, serveis de missatgeria, impressions i còpies extres, i/o anomenades de llarga distància, suports magnètics extres, etc. Totes les despeses de desplaçament seran facturats independentment i per a això se sol·licitarà la conformitat del client abans de realitzar-lo amb pressupost d'aquest. Web impacte justificarà complidament les despeses incorregudes, facilitant els comprovants corresponents.

4.3 Els imports no inclouen els impostos aplicables, els quals seran assumits per la part que legalment tingui l'obligació d'assumir el seu pagament. Webimpacto expedirà les corresponents factures que hauran de ser satisfetes pel Client mitjançant transferència bancària.

4.4 Si el pagament de qualsevol quantitat deguda pel Client es retarda 30 dies o més, Webimpacto podrà, sense perjudici de qualsevol altre dret o recurs, suspendre la prestació dels Serveis fins que aquesta quantitat sigui abonada íntegrament. En qualsevol cas, la no acreditació del pagament del preu serà causa automàtica de resolució del Contracte, sense perjudici de la possible reclamació de danys i perjudicis i abonament d'interessos, que podrà exercitar Webimpacto si ho estima convenient.

4.5 El Client no tindrà dret a suspendre, retenir o efectuar reducció o cap compensació en relació amb qualsevol factura, independentment que pugui haver formulat per la seva part qualsevol reclamació contra Webimpacto.

5. REPRESENTANT DEL CLIENT

5.1 El Client haurà de designar només un responsable de projecte amb total autoritat per a proveir o obtenir informació necessària o aprovacions que siguin requerides per Webimpacto (el “Responsable del Client”). El Representant del Client serà responsable de la coordinació del brífing, revisió i procés de presa de decisions que involucrin a altres parts o persones a Webimpacto i/o els seus subcontractats.

5.2 Si després que el Representant del Client hagi aprovat el disseny i/o les seves etapes, el Client o qualsevol altra persona autoritzada requerís canvis que reportessin en serveis addicionals per part de Webimpacto, el Client abonarà càrrecs i costos que involucrin aquests canvis i serveis addicionals. La signatura del Representant del Client serà concloent respecte a l'aprovació de cada etapa del projecte. En cas que el Client decidís canviar a aquest responsable, haurà de comunicar-lo immediatament per escrit a Webimpacto, especificant la identitat del nou interlocutor.

6. DEURE DE COL·LABORACIÓ DEL CLIENT

6.1 El Client proveirà a Webimpacto informació fefaent i completa, així com els materials necessaris per a l'execució de l'encàrrec dins del termini i en la forma escaient, i serà responsable de l'exactitud i completitud de tota la informació i els materials proveïts. El Client garanteix que tot material proveït a Webimpacto no afecta els drets d'autor de tercers. El Client indemnitzarà, defensarà i mantindrà fora de tot litigi a Webimpacto d'i contra qualsevol reclam, judici, mal i perjudici, incloent-hi les despeses de defensa, que sorgissin de qualsevol reclam en relació amb tercers els drets dels quals hagin estat o siguin violats o infringits a causa del material proveït pel Client.

6.2 Tot text i informació aportat pel Client es lliurarà a Webimpacto en format digital, preparat per a la seva inserció en els Projectes. Quan algun material anés proveït pel Client en un altre suport, tal com fotografies, il·lustracions o un altre material visual, textos en paper, etc. haurà de ser de qualitat professional i disposat per a la seva digitalització sense més preparació o alteració. Aquest procés (escanejat, OCR, escrit a màquina, etc.) serà pressupostat com un servei suplementari. El Client abonarà totes les despeses que sorgissin en relació amb els materials lliurats que no compleixin amb tals estàndards.

6.3 Webimpacto en cas que així ho sol·liciti el Client retornarà tot material proveït pel Client dins dels 30 dies posteriors a la finalització del projecte i de la cancel·lació total del pagament. Webimpacto prendrà precaucions raonables per a salvaguardar originals o altres materials proveïts pel Client. La responsabilitat de Webimpacto per danys o pèrdues de material proveït pel Client es limitarà a la reposició del material en la seva forma comercial o verge. Webimpacto es compromet a emmagatzemar els originals durant 2 mesos a partir de la finalització del Projecte. Una vegada conclòs aquest període, no garantirà la seva devolució.

6.4 En cas que fos necessari, el Client facilitarà l'accés dels especialistes de Webimpacto als programes i plataformes durant la vigència del Contracte, amb la finalitat de poder efectuar els treballs de manteniment contractats, procurant tots els permisos i claus necessàries de terceres parts que siguin necessaris per a l'accés per part dels tècnics de Webimpacto.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

7.1 Les parts continuaran sent titulars dels drets de propietat industrial i intel·lectual que tenien en el moment de celebrar el Contracte. Les parts s'autoritzen, respectivament, per a l'ús del nom i logotip/marca de l'altra als únics efectes de fer possible l'execució i compliment del Contracte.

7.2 Tret que la Proposta indiqui el contrari, (i) Webimpacto serà titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que generi el seu personal del compliment i execució del Contracte; i (ii) el Client serà titular dels lliurables generats en virtut de l'encàrrec, sense facultat de cessió a tercers i limitat a la durada del Contracte.

7.3 Webimpacto podrà contractar tercers per a proveir serveis com ara redacció, fotografia, i il·lustració. El Client accedeix als termes que esdevinguin, incloent-hi crèdits, respecte a la reproducció del material que pugui ser imposada a Webimpacto per dites terceres.

8. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

8.1 Excepte quan s'estipuli una altra cosa en la Proposta, el Client és informat, coneix i accepta que la prestació dels Serveis té lloc “tal qual”, és a dir, sense garanties de cap mena, expresses o implícites, quant a la mercantilidad i/o idoneïtat per a un fi concret o resultats.

8.2 Excepte en els casos de culpa greu o dol, la responsabilitat total de Webimpacto en relació amb el Contracte per qualsevol concepte, quedarà com a màxim limitada, en el seu conjunt, a la quantitat corresponent al preu abonat a Webimpacto pel Client pels Serveis durant l'última anualitat. Abans de considerar que Webimpacto incompleix les seves obligacions, el Client proporcionarà sempre a aquella l'oportunitat de corregir qualsevol deficiència/insuficiència en la prestació dels Serveis.

8.3 Webimpacto no serà responsable, en cap cas, dels danys que puguin ser qualificats com a danys indirectes, consecuencials, pèrdua de benefici o de resultats previstos, negoci, ingressos, clients, dades, imatge, reputació comercial en el mercat, així com dels derivats de la seva impossibilitat de prestar els Serveis per causes que estiguessin fora del seu control, com, a tall d'exemple, equips descatalogats i trencament d'existències de proveïdors. Tampoc serà responsable Webimpacto de la pèrdua d'alguna dada que tingui la seva causa en la manipulació motu proprio del personal del Client.

9. OBLIGACIONS LABORALS, DE LA SEGURETAT SOCIAL I FISCAL

9.1 Cadascuna de les parts serà responsable, en exclusiva, del compliment de les seves respectives obligacions, entre altres, a títol enunciatiu, en matèria fiscal, laboral i de la Seguretat Social, havent de deixar indemne a l'altra part enfront de qualsevol reclamació que pogués estar motivada per l'incompliment d'aquestes obligacions.

9.2 Webimpacto assumeix íntegrament, i amb caràcter general, respecte al seu personal assignat a la prestació dels Serveis, el caràcter legal d'empresari amb tots els drets i obligacions inherents a tal condició. En cap cas es considerarà que existeix cap vincle laboral entre el Client i el personal de Webimpacto que eventualment estigui prestant els seus serveis en els locals d'aquella. En cap cas podran considerar-se els desplaçaments del personal de Webimpacto als locals del Client com un supòsit de cessió de personal.

10. CONFIDENCIALIDAD

10.1 El Client haurà d'informar a Webimpacto per escrit si qualsevol porció de la documentació proveïda pel Client és confidencial. En cap cas es considerarà confidencial aquella informació que fora de domini públic.

10.2 Webimpacto mantindrà confidencial la informació, i no farà ús d'ella, excepte autorització escrita del Client, fins i tot després de la finalització del contracte actual. Webimpacto limitarà la difusió de la informació confidencial tan sols a les persones directament involucrades en la prestació dels Serveis, i no la podrà revelar a tercer algun, en cap cas, ni encara en el supòsit de terminació d'aquest Contracte.

10.3 El Client faculta expressament a Webimpacto perquè aquesta pugui anunciar públicament que la primera forma part de la cartera de clients de Webimpacto, tant en publicacions en premsa com en esdeveniments amb finalitats de publicitat i màrqueting.

11. PROTECCIÓ DE DADES

11.1 Cadascuna de les parts serà responsable, en exclusiva, del compliment de les obligacions que per a cadascuna de les mateixes es derivi de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

11.2 Cadascuna de les parts és informada i consent que les dades personals facilitades a conseqüència del Contracte i la seva execució siguin objecte de tractament amb la finalitat del manteniment, seguiment i control de la relació contractual. Les dades podran ser comunicats a tercers quan això resulti necessari per a l'execució i compliment del Contracte, així com per al compliment de qualsevol obligació legal aplicable. Queden reconeguts els drets previstos en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, els quals podran ser exercitats mitjançant comunicació dirigida a les direccions especificades en l'encapçalament, podent igualment acudir davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) en el supòsit de considerar-se que l'altra part ha incomplert la normativa vigent aplicable. Les dades seran objecte tractament durant la vigència del Contracte i, una vegada finalitzat, durant els terminis legals de prescripció de les obligacions nascudes del tractament. Les bases legals per al tractament de les dades són el consentiment, l'execució de la relació contractual, l'interès legítim i/o el compliment d'obligacions legals.

11.3 En la mesura en què les activitats d'una de les parts (Encarregat del Tractament) impliqui el tractament i/o l'accés a dades personals titularitat de l'altra Part (Responsable del Fitxer), això determinarà que l'Encarregat del Tractament hagi de complir les següents obligacions: (a) tractar les dades personals exclusivament conforme a les instruccions facilitades per escrit pel Responsable del Tractament; (b) portar un registre dels tractaments efectuats per compte del Responsable del Tractament; (c) quan escaigui, designar un Delegat de Protecció de Dades i comunicar les seves dades de contacte al Responsable del Tractament; (d) no comunicar les dades personals a cap tercer excepte quan compti amb l'autorització expressa del Responsable del Tractament; (e) garantir que les persones autoritzades per a tractar les dades personals rebin la formació necessària en matèria de protecció de dades personals i es comprometin, de manera expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents; (f) permetre al Responsable del Tractament revisar tota la documentació necessària per a acreditar el compliment de les obligacions aquí previstes, així com permetre i contribuir a la realització d'inspeccions i auditories per part de Responsable del Tractament; (g) donar suport al Responsable del Tractament en la realització de les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades i/o en la realització de consultes prèvies a l'autoritat de control, quan escaigui; (h) notificar al Responsable del Tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en un termini màxim de 48 hores, i a través del correu electrònic, les violacions de seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement; (i) prestar al Responsable del Tractament l'assistència que sigui raonable en qualssevol sol·licituds, instàncies, requeriments i qualssevol altres tràmits que fossin precisos o convenients davant les autoritats administratives o judicials competents i, en concret, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades; (j) d'acord amb les instruccions del Responsable del Tractament, retornar, suprimir o lliurar a tercers totes les dades personals i, si escau, els suports on constin, una vegada hagin deixat de ser pertinents per a aquesta finalitat o el Contracte quedi acabat, podent només conservar les dades en cas que existeixi un deure legal de conservació; i (k) aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc (probabilitat i gravetat), que en el seu cas inclogui, entre altres: (1) la seudonimización i el xifratge de dades personals; (2) la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; (3) la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic; (4) un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

12. NATURALESA DE LA RELACIÓ

12.1 El Contracte té caràcter mercantil i es regirà per les seves pròpies clàusules, i en el que en elles no estigués previst, per les disposicions del Codi de Comerç, lleis especials i usos mercantils, i en defecte d'això, pel Codi Civil. Tret que expressament s'estableixi el contrari en la Proposta, la naturalesa jurídica l'encàrrec serà la d'arrendament de serveis.

12.2 Les parts són contractants independents. Cap de les parts podrà actuar com a representant o agent de l'altra, ni podrà dur a terme cap acció que impliqui una aparença de vinculació o dependència respecte d'aquesta.

13. MISCEL·LÀNIA

13.1 Webimpacto podrà subcontractar totalment o parcialment, amb tercers, la prestació dels Serveis, actuant dites terceres sota la coordinació de Webimpacto.

13.2 Es prohibeix expressament al Client realitzar oferiment professional de qualsevol tipus als empleats de Webimpacto, sense recaptar l'autorització prèvia i per escrit a Webimpacto. En cas d'incompliment de l'anterior, el Client consent a abonar a Webimpacto, en concepte d'astricció, un import equivalent a dues vegades i mitja el salari brut percebut per l'empleat de Webimpacto en la data de contractació.

13.3 Totes les notificacions i comunicacions que es realitzin les parts en virtut del Contracte hauran de realitzar-se, preferentment, a través del correu electrònic, sent efectives des de la seva recepció. Qualsevol de les parts podrà canviar la seva adreça mitjançant notificació de la nova direcció a l'altra part.

13.4 Webimpacto podrà en qualsevol moment cedir lliurement el Contracte, així com els drets i obligacions que del mateix es deriven. Webimpacto notificarà al Client la cessió per escrit. El Client no podrà cedir total ni parcialment, el Contracte sense el previ consentiment per escrit de Webimpacto.

13.5 La il·licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules del Contracte no afectarà l'eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions de les parts no es veiessin afectats de manera essencial. Aquestes clàusules hauran de reemplaçar-se o integrar-se amb unes altres que, sent conformes a la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes.

13.6 El Contracte format per les presents Condicions Generals i per la Proposta constitueix l'únic Contracte existent, vàlid i exigible, i substitueix a qualsevol un altre verbal o escrit que pogués haver-se celebrat amb anterioritat entre les parts. Qualsevol modificació dels termes del Contracte requeriran la seva formalització, per escrit, per totes dues parts.

13.7 En el cas que el normal desenvolupament i prestació dels Serveis pugui veure's afectat per qualsevol esdeveniment fora del control raonable de Webimpacto, aquesta es reserva la facultat d'activar els protocols de contingència que estimi necessaris i adoptar, entre altres mesures, la suspensió de la prestació dels Serveis fins al moment en què finalitzi l'esdeveniment en qüestió.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

14.1 El Contracte es regirà i interpretarà per la legislació espanyola.

14.2 Per a la resolució de qualssevol discrepàncies sorgides en el desenvolupament i interpretació del Contracte, les parts acorden, amb renúncia expressa a qualsevol fur que pogués correspondre'ls, sotmetre el coneixement de les mateixes a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Descobreix les últimes tendències del sector