Avís legal

Informació sobre propietat industrial i intel·lectual

Titularitat del lloc web

El present lloc web (d'ara endavant, el Lloc web) és Webimpacto Consulting, S.L (d'ara endavant, WEBIMPACTO). El(els) nom(s) de domini(s) a través del qual(és) Vostè ha accedit al Lloc web és(són) titularitat de WEBIMPACTO. Dit(s) nom(s) de domini(s) no podrà(n) ser utilitzat(s) en connexió amb altres continguts, productes i/o serveis que no siguin titularitat de WEBIMPACTO, ni de manera que puguin causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de WEBIMPACTO. A l'efecte del present Avís Legal, Usuaris són les persones que accedeixin al Lloc web i/o que remetin una sol·licitud o un email al Lloc web o que completin un formulari del Lloc web o completin un procés de registre. Pot posar-se en contacte amb WEBIMPACTO, a través dels següents mitjans:

Objecte

Accés i ús del lloc web

Renúncia de garanties

Limitació de responsabilitat i indemnització

L'Usuari es compromet a mantenir a WEBIMPACTO i a qualsevol de les seves filials, sucursals, funcionaris, directors, empleats i agents indemnes enfront de qualsevol reclamació, responsabilitat, costos i despeses, incloent-hi honoraris d'advocats que sorgeixin de qualsevol manera de l'ús del Lloc web, la col·locació o transmissió de qualsevol missatge, contingut, informació, programari o altres materials a través del Lloc web o per infracció de la llei o dels termes i condicions continguts en aquest Avís Legal.  

Cancel·lació de l'accés i ús

WEBIMPACTO podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l'accés al Lloc web a aquells usuaris que incompleixin aquest Avís Legal, podent eliminar el seu registre i tota la informació i arxius relatius a aquesta. WEBIMPACTO no assumirà cap responsabilitat enfront de l'usuari per la cancel·lació de l'accés al lloc web per les causes previstes en aquest paràgraf.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts inclosos en el Lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de WEBIMPACTO o, en el seu cas, del titular dels drets al fet que correspongui. A títol enunciatiu, queda prohibit l'ús de qualsevol tecnologia per a extreure i recopilar informació i continguts del Lloc web.  Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de WEBIMPACTO o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de WEBIMPACTO o dels seus legítims propietaris.

En cap moment, excepte manifestació expressa l'accés o ús del Lloc web i/o dels seus Continguts, confereix a l'usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

Enllacis

Enllaços des del Lloc web a altres pàgines web  WEBIMPACTO pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d'Internet que es troben fora del Lloc web. La presència d'aquests enllaços en el Lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes i/o serveis que s'ofereixin o puguin oferir en les pàgines web de destí ni implica l'existència de vincle o relació mercantil o de dependència amb la persona o entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, WEBIMPACTO no serà responsable d'establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d'aquests.  

WEBIMPACTO no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Lloc web. En conseqüència, WEBIMPACTO no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a les quals es poguessin establir un enllaç des del Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.  Això no obstant, en cas que WEBIMPACTO arribi a tenir coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual es remet des d'aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d'un tercer, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent com més aviat millor.  Així mateix, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a WEBIMPACTO a l'efecte de que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a aquesta.  Enllaços des d'altres pàgines web al Lloc web  Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a aquest lloc web haurà d'atenir-se a les següents estipulacions:  (i) Haurà de recaptar l'autorització prèvia, expressa i per escrit de WEBIMPACTO. (ii) L'enllaç solament es podrà dirigir a la pàgina principal del Lloc web, tret que expressament s'autoritzi cosa diferent. (iii) L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pàgina principal i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal del Lloc web.

En cap cas, tret que WEBIMPACTO autoritzi cosa diferent, la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el Lloc web, incloure'l com a part del seu web o dins d'un dels seus ""frames"" o crear un ""browser"" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web. (iv) En la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que WEBIMPACTO ha autoritzat tal enllaç, sense que així hagi estat. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina al Lloc web correctament desitjarà incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu de WEBIMPACTO i/o del Lloc web, haurà de comptar prèviament amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de WEBIMPACTO. (v) En tot cas, WEBIMPACTO prohibeix l'establiment d'un enllaç al Lloc web des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades o siguin lesius de legítims drets de tercers.

Política de Privacitat

Quan sigui necessari que l'Usuari es registri o faciliti dades personals (entre altres supòsits, per a accedir a serveis; sol·licitar informació; remetre consultes, queixes o sol·licituds de contractació; enviar curriculum vitae), l'Usuari serà advertit de la necessitat de facilitar les seves dades personals.  En tot cas, la recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme amb subjecció als principis i obligacions de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i de conformitat amb el que es preveu en la Política de Privacitat, la qual forma part integrant d'aquest Avís Legal.    

Durada i modificació

WEBIMPACTO es reserva el dret de modificar qualssevol termes i condicions del present Avís Legal sense necessitat de previ avís i/o les condicions particulars que, en el seu cas, hagin estat establertes per a la utilització i/o contractació dels productes o serveis prestats a través del Lloc web, quan el consideri oportú, per motius de negoci o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics, sent vàlides i assortint els seus efectes des de la publicació en el Lloc web.  La vigència temporal d'aquestes condicions d'ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions d'ús modificades.  

WEBIMPACTO podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts publicats, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d'ús dels continguts, exposades anteriorment en el present Avís Legal.    

Comunicació

Qualsevol comunicació entre WEBIMPACTO i l'Usuari, aquest haurà de dirigir-se a WEBIMPACTO a l'adreça postal i/o electrònica a dalt indicades. En tot cas, les comunicacions de WEBIMPACTO cap a l'Usuari es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportats o facilitats. L'Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions entre i/o amb WEBIMPACTO.

Generalitats

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o modificaran la interpretació de l'Avís Legal.  En cas d'existir discrepància entre el que s'estableix en aquest Avís Legal i les condicions particulars que, en el seu cas, puguin ser establertes respecte dels productes o serveis oferts en el Lloc web, prevaldrà el que es disposa en les condicions particulars.  

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest Avís Legal fos(n) considerada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l'Avís Legal ni a les condicions particulars que, en el seu cas, hagin pogut ser establertes.  El no exercici o execució per part de WEBIMPACTO de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.  

Legislació aplicable i tribunals competents

El present Avís Legal i qualsevol relació que sorgeixi de la seva acceptació o es relacioni amb el mateix es regiran exclusivament per la legislació espanyola que resulti d'aplicació.  Els tribunals competents per a resoldre qualsevol controvèrsia que sorgeixi d'o estigui relacionada amb aquest Avís Legal i/o qualsevol relació que sorgeixi de la seva acceptació vindran determinats segons legislació aplicable.

Descobreix les últimes tendències del sector