A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. TÁRGY

1.1. Ez a dokumentum szabályozza a Webimpacto Consulting, S.L. ("Webimpacto") által az ügyfél ("Ügyfél") számára nyújtott digitális marketingszolgáltatások általános feltételeit ("Általános feltételek"), amint azt a két fél között formalizált műszaki és gazdasági ajánlat ("Ajánlat") részletezi. Amennyiben a javaslat kifejezetten nem rendelkezik, a javaslat a kibocsátásától számított harminc (30) napig érvényes.

1.2 Az Általános Szerződési Feltételek az Ajánlattal együtt alkotják a Webimpacto és az Ügyfél közötti teljes megállapodást (a "Megállapodás"). A két dokumentum közötti ellentmondás vagy ütközés esetén a Szerződés rendelkezései az irányadóak.

2. SZOLGÁLTATÁSI KÖR, ELTÉRÉSEK ÉS KIZÁRÁSOK

2.1 A szolgáltatások (beleértve az átadandó termékeket is) az Ajánlatban kifejezetten részletezettek ("Szolgáltatások"). A Szolgáltatások körébe nem tartoznak bele a Webimpacto által nem felróható okok miatti javítási munkálatok, amelyek külön számlázásra kerülnek, az Ügyfél által elfogadott előzetes árajánlat függvényében.

Hacsak a Javaslat másként nem rendelkezik, a Szolgáltatásokat a Webimpacto irodáiban nyújtják. Abban az esetben, ha a Szolgáltatásokat a Webimpacto irodáin kívül nyújtják, az Ügyfél vállalja, hogy a Webimpacto alkalmazottai számára biztosítja a megfelelő eszközöket a teljesítéshez. Az utazási és szállásköltségeket önállóan számlázzák.

2.2 Az Ajánlatban felvázolt Szolgáltatások körének bármilyen módosítása külön kerül kiszámlázásra, mint kiegészítő szolgáltatás. Az ilyen kiegészítő szolgáltatások magukban foglalják többek között a munka méretének (mennyiségének) változását, a projektek bármely elemének összetettségében bekövetkező változásokat, valamint a tervezés, dokumentáció stb. egyes szakaszainak jóváhagyása után végrehajtott módosításokat. A Webimpacto folyamatosan tájékoztatja az Ügyfelet a szükséges kiegészítő szolgáltatásokról, és kéri az Ügyfél jóváhagyását azokra a kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek érintik és meghaladják a Javaslatban meghatározott díjakat.

2.3 A Webimpacto a Szerződés tárgyát képező szolgáltatásokon kívül az Ügyfél kérésére a Webimpacto a katalógusában szereplő bármely más szolgáltatást is nyújthat, amelyről külön számlázott új ajánlatot kell benyújtani.

3. IDŐTARTAM ÉS IDŐ ELŐTTI MEGSZÜNTETÉS

3.1 A Szerződés az Ajánlat elfogadásával és az első elfogadott fizetési mérföldkő Webimpacto általi kézhezvételével lép hatályba.

3.2. Amennyiben a megbízás egy konkrét projekt kivitelezéséből áll, a Szerződés időtartama annak teljesítéséhez kapcsolódik, az Ajánlatban feltüntetett műszaki leírás szerint. A szállítási határidők - hacsak a javaslat másként nem rendelkezik - becslések.

Abban az esetben, ha a megbízás időben ismétlődő, és ha a Javaslat másként nem rendelkezik, a Szerződés: (i) kezdeti időtartama tizenkét (12) hónap; és (ii) automatikusan megújul egymást követő, egyenként tizenkét (12) hónapos időszakokra, kivéve, ha bármelyik fél legalább hatvan (60) nappal a megújítás időpontja előtt értesíti a másikat arról, hogy nem kívánja megújítani a Szerződést.

A Szerződésnek a kezdeti időszak vagy annak bármelyik meghosszabbítása előtt az Ügyfél általi, indoklás nélküli felmondása semmiképpen nem jár a Webimpacto részére kifizetett ár visszatérítésével, és minden esetben feljogosítja a Webimpacto-t arra, hogy a megállapodás szerinti ár teljes összegét kártérítésként követelje a számlázásig.

3.3 A fentiek sérelme nélkül a Szerződés előre felmondható: (a) ha az egyik fél a szerződésben rögzített kötelezettségeit részben vagy egészben nem teljesíti, és a szerződésszegést a szerződésszegő fél által bejelentettől számított tizenöt (15) napon belül nem orvosolja; (b) a törvényben meghatározott bármely más okból.

4. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

4.1 A Szolgáltatások nyújtásáért az Ügyfél vállalja az Ajánlatban meghatározott összegek megfizetését, amelyeket az abban meghatározott feltételek szerint számláznak ki. Hacsak a javaslatban kifejezetten másként nem állapodtak meg, az árajánlatot "egységenként" határozzák meg.

Az Ügyfél pótdíjat fizet minden olyan szolgáltatásért, amely a munkanapokon és munkaórákon kívüli munkát igényel a nem tervezett szállítási határidők miatt, vagy azért, mert az Ügyfél nem tartja be az információk, anyagok vagy jóváhagyások átadására vonatkozó határidőket.

A Szerződés meghosszabbítása semmiképpen sem jelenti azt, hogy a Szolgáltatások ára változatlan marad, hanem az árat a Webimpacto évente rögzíti a Webimpacto által az egyes évekre megállapított árak szerint, amelyekről az Ügyfelet kellő időben tájékoztatja.

4.2 Amennyiben az Ajánlat másként nem rendelkezik, az Ügyfél viseli a Webimpacto által a Szolgáltatások nyújtásához szükséges költségeket, beleértve, de nem kizárólagosan a futárszolgálatot, a külön nyomtatást és másolást és/vagy a távolsági hívásokat, a külön mágneses adathordozókat stb. Minden utazási költséget önállóan számlázunk ki, és az ügyfél ajánlatát megelőzően az ügyfél beleegyezéséhez kötött. A Web Impact teljes mértékben igazolja a felmerült költségeket, és benyújtja a megfelelő bizonylatokat.

4.3 Az összegek nem tartalmazzák az alkalmazandó adókat, amelyek megfizetésére a jogilag kötelezett fél köteles. A Webimpacto kiállítja a megfelelő számlákat, amelyeket az Ügyfélnek banki átutalással kell kifizetnie.

4.4 Ha az Ügyfél által fizetendő bármely összeg kifizetése 30 napos vagy annál hosszabb késedelembe esik, a Webimpacto bármely más jog vagy jogorvoslat sérelme nélkül felfüggesztheti a Szolgáltatások nyújtását az ilyen összeg teljes kifizetéséig. Az ár kifizetésének elmulasztása minden esetben automatikusan a Szerződés felmondását vonja maga után, az esetleges kártérítési és kamatkövetelés sérelme nélkül, amelyet a Webimpacto adott esetben érvényesíthet.

4.5 Az Ügyfélnek nincs joga bármely számla tekintetében felfüggeszteni, visszatartani, csökkenteni vagy kompenzálni, függetlenül az Ügyfél által a Webimpacto ellen benyújtott bármely követeléstől.

5. ÜGYFÉL KÉPVISELŐJE

5.1 Az Ügyfél csak egy projektmenedzsert nevez ki, aki teljes felhatalmazással rendelkezik a Webimpacto által kért szükséges információk vagy jóváhagyások megadására vagy beszerzésére ("Ügyfél képviselője"). Az Ügyfél képviselője felelős a Webimpacto és/vagy alvállalkozói számára más felek vagy személyek bevonásával történő tájékoztatás, felülvizsgálat és döntéshozatali folyamat koordinálásáért.

5.2 Ha az Ügyfél képviselőjének a terv és/vagy annak szakaszainak jóváhagyását követően az Ügyfél vagy bármely más meghatalmazott személy olyan változtatásokat igényel, amelyek a Webimpacto által nyújtott további szolgáltatásokat eredményeznek, az Ügyfél köteles megfizetni az ilyen változtatásokkal és további szolgáltatásokkal kapcsolatos díjakat és költségeket. Az Ügyfél képviselőjének aláírása a projekt minden egyes szakaszának jóváhagyása tekintetében mérvadó. Amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy megváltoztatja ezt a felelős személyt, erről haladéktalanul írásban tájékoztatja a Webimpacto-t, megjelölve az új kapcsolattartó személyét.

6. AZ ÜGYFÉL EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGE

6.1 Az Ügyfél köteles a Webimpacto rendelkezésére bocsátani a megbízás teljesítéséhez szükséges megbízható és teljes körű információkat és anyagokat megfelelő időben és formában, és felelős a rendelkezésére bocsátott információk és anyagok pontosságáért és teljességéért. Az Ügyfél szavatolja, hogy a Webimpacto rendelkezésére bocsátott anyagok nem sértik harmadik felek szerzői jogait. Az Ügyfél köteles a Webimpacto-t kártalanítani, megvédeni és ártalmatlanítani minden olyan követeléssel, perrel, kárral és veszteséggel szemben, beleértve a védekezés költségeit is, amely bármely olyan harmadik féllel kapcsolatos követelésből ered, akinek jogait az Ügyfél által biztosított anyag miatt megsértették vagy megsértették.

6.2 Az Ügyfél által szolgáltatott összes szöveget és információt digitális formátumban, a Projektekbe való beillesztésre kész állapotban kell a Webimpacto részére átadni. Ha az Ügyfél más formátumú anyagokat, például fényképeket, illusztrációkat vagy más vizuális anyagokat, papíralapú szövegeket stb. bocsát rendelkezésre, azoknak professzionális minőségűnek kell lenniük, és további előkészítés vagy módosítás nélkül digitalizálhatónak kell lenniük. Ez a folyamat (szkennelés, OCR, gépelés stb.) kiegészítő szolgáltatásként kerül feltüntetésre. A megrendelő viseli az ilyen szabványoknak nem megfelelő szállított anyagokkal kapcsolatban felmerülő összes költséget.

6.3 A Webimpacto az Ügyfél kérésére a projekt befejezését és a teljes kifizetést követő 30 napon belül visszaküldi az Ügyfél által biztosított összes anyagot. A Webimpacto ésszerű óvintézkedéseket tesz az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott eredeti vagy egyéb anyagok védelme érdekében. A Webimpacto felelőssége az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott anyag sérüléséért vagy elvesztéséért az anyag kereskedelmi vagy szűz formában történő pótlására korlátozódik. A Webimpacto vállalja, hogy az eredeti példányokat a Projekt végétől számított 2 hónapig megőrzi. Ha ez az időszak lejárt, a Webimpacto nem garantálja a visszaküldést.

6.4 Amennyiben szükséges, az Ügyfél a szerződés időtartama alatt hozzáférést biztosít a Webimpacto szakemberei számára a programokhoz és platformokhoz a szerződésben vállalt karbantartási munkák elvégzése érdekében, és megszerzi a Webimpacto szakemberei számára a hozzáféréshez szükséges összes szükséges jogosultságot és jelszót harmadik féltől.

7. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDON

7.1 A felek továbbra is jogosultak maradnak a Szerződés megkötésekor fennálló ipari és szellemi tulajdonjogokra. A felek felhatalmazzák egymást arra, hogy a másik fél nevét és logóját/védjegyét kizárólag a szerződés végrehajtásának és teljesítésének lehetővé tétele céljából használják.

7.2 Amennyiben az Ajánlat másként nem rendelkezik, (i) a Webimpacto a kizárólagos tulajdonosa minden olyan szellemi és ipari tulajdonjognak, amely a Szerződés teljesítéséből és végrehajtásából a személyzet által keletkezik; és (ii) az Ügyfél a megbízás alapján keletkező teljesítmények tulajdonosa, harmadik személyekre történő átruházás joga nélkül és a Szerződés időtartamára korlátozva.

7.3 A Webimpacto harmadik feleket bízhat meg olyan szolgáltatások nyújtásával, mint a szövegírás, a fényképezés és az illusztráció. Az Ügyfél elfogadja az ilyen harmadik felek által a Webimpacto számára esetlegesen előírt, az anyagok sokszorosítására vonatkozó feltételeket, beleértve a krediteket is.

8. FELELŐSSÉGI RENDSZER

8.1 Amennyiben a Javaslat másként nem rendelkezik, az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások nyújtása "úgy, ahogy van" történik, azaz bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság nélkül, az eladhatóság és/vagy a meghatározott célra való alkalmasság vagy eredmények tekintetében.

8.2 A súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét kivéve, a Webimpacto teljes felelőssége a Szerződéssel kapcsolatban bármely tétel tekintetében legfeljebb a Webimpacto által az Ügyfél által a Szolgáltatásokért az utolsó éves időszakban a Webimpacto részére fizetett árnak megfelelő összegre korlátozódik. Mielőtt a Webimpacto megszegi kötelezettségeit, az Ügyfélnek minden esetben lehetőséget kell biztosítania a Webimpacto számára a Szolgáltatások nyújtása során felmerülő hiányosságok/hiányosságok kijavítására.

8.3 A Webimpacto semmilyen esetben sem felel a közvetettnek, következményesnek minősíthető károkért, a nyereség vagy a várt eredmények, az üzlet, a bevétel, az ügyfelek, az adatok, az imázs, a kereskedelmi hírnév elvesztéséért a piacon, valamint azokért, amelyek abból erednek, hogy a Webimpacto nem tudja biztosítani a Szolgáltatásokat olyan okok miatt, amelyekre nincs ráhatása, mint például a berendezések leállása vagy a beszállítók készlethiánya. A Webimpacto nem vállal felelősséget az Ügyfél személyzete által okozott adatvesztésért.

9. MUNKAÜGYI, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS ADÓZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

9.1 Mindkét fél kizárólagosan felelős a saját kötelezettségeinek teljesítéséért, beleértve, de nem kizárólagosan, az adó-, munkaügyi és társadalombiztosítási kötelezettségeket, és mentesíti a másik felet minden olyan követelés alól, amely e kötelezettségek megszegéséből fakad.

9.2 A Webimpacto a Szolgáltatások nyújtására kijelölt személyzete tekintetében teljes mértékben és minden jogcímen átveszi a munkáltatói jogkört, az ezzel járó összes joggal és kötelezettséggel együtt. Semmilyen esetben nem tekinthető úgy, hogy munkaviszony áll fenn az Ügyfél és a Webimpacto azon munkatársai között, akik a Webimpacto helyiségeiben nyújtják a szolgáltatásokat. A Webimpacto személyzetének az Ügyfél telephelyére történő áthelyezése semmilyen esetben sem tekinthető a személyzet átengedésének.

10. TITOKTARTÁS

10.1 Az Ügyfél köteles írásban tájékoztatni a Webimpacto-t, ha az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentáció bármely része bizalmas. A nyilvánosságra került információk semmilyen esetben sem tekinthetők bizalmasnak.

10.2 A Webimpacto köteles az információkat bizalmasan kezelni, és nem használhatja fel azokat, kivéve, ha az Ügyfél erre írásban felhatalmazza, még a jelen Szerződés megszűnése után sem. A Webimpacto a bizalmas információkat csak a Szolgáltatások nyújtásában közvetlenül részt vevő személyekre korlátozza, és azokat semmilyen körülmények között nem adja át harmadik félnek, még a jelen Megállapodás felmondása esetén sem.

10.3 Az Ügyfél kifejezetten felhatalmazza a Webimpactót, hogy nyilvánosan bejelentse, hogy az előbbi a Webimpacto ügyfélportfóliójának része, mind sajtóközleményekben, mind reklám- és marketingcélú rendezvényeken.

11. ADATVÉDELEM

11.1 A felek mindegyike kizárólagosan felelős a hatályos adatvédelmi jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséért.

11.2. Mindkét fél tájékoztatva van és hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés és annak teljesítése eredményeként megadott személyes adatokat a szerződéses kapcsolat fenntartása, figyelemmel kísérése és ellenőrzése céljából kezeljék. Az adatok harmadik féllel közölhetők, ha ez a Szerződés végrehajtásához és teljesítéséhez, valamint bármely alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Elismerjük a hatályos adatvédelmi szabályokban előírt jogokat, amelyeket a címben megadott címekre küldött közlemény útján lehet gyakorolni, és a Spanyol Adatvédelmi Ügynökséghez (www.aepd.es) is be lehet nyújtani abban az esetben, ha úgy ítélik meg, hogy a másik fél nem tartotta be a hatályos rendelkezéseket. Az adatok feldolgozása a Szerződés időtartama alatt, illetve annak lejártát követően a feldolgozásból eredő kötelezettségek elévülésének törvényes határideje alatt történik. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, a szerződéses kapcsolat teljesítése, a jogos érdek és/vagy a jogi kötelezettségeknek való megfelelés.

11. 3 Amennyiben az egyik fél (Adatfeldolgozó) tevékenységei a másik fél (Adatkezelő) tulajdonában lévő személyes adatok feldolgozásával és/vagy az azokhoz való hozzáféréssel járnak, ez azt eredményezi, hogy az Adatfeldolgozónak meg kell felelnie az alábbi kötelezettségeknek: (a) a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő által írásban megadott utasításoknak megfelelően kezeli; b) nyilvántartást vezet az Adatkezelő nevében végzett adatkezelésről; c) adott esetben adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki, és közli annak elérhetőségét az Adatkezelővel; d) a személyes adatokat csak az Adatkezelő kifejezett engedélyével közli harmadik féllel; (e) biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozására jogosult személyek megkapják a szükséges képzést a személyes adatok védelméről, és kifejezetten és írásban vállalják a titoktartás tiszteletben tartását és a vonatkozó biztonsági intézkedések betartását; (f) lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő betekinthessen az itt foglalt kötelezettségeknek való megfelelés igazolásához szükséges valamennyi dokumentációba, valamint lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrzéseket és auditokat végezzen, és hozzájárul azok elvégzéséhez; g) támogatja az Adatkezelőt az adatvédelmi hatásvizsgálatok elvégzésében és/vagy adott esetben a felügyeleti hatósággal való előzetes konzultációk lefolytatásában; (h) indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 48 órán belül, e-mailben értesíti az Adatkezelőt a felelősségi körébe tartozó személyes adatok biztonságának bármely olyan megsértéséről, amelyről tudomást szerez; i) ésszerű segítséget nyújt az Adatkezelőnek az illetékes közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok, különösen a Spanyol Adatvédelmi Ügynökség előtt szükséges vagy tanácsosnak tűnő kérelmek, kérelmek, követelmények és egyéb alaki követelmények teljesítésében; (j) az Adatkezelő utasításainak megfelelően visszaadja, törli vagy harmadik félnek átadja az összes személyes adatot és adott esetben a tárolt adathordozót, amint azok már nem relevánsak az adott cél szempontjából, vagy a Szerződés megszűnik, és csak akkor őrizheti meg az adatokat, ha azok megőrzésére jogszabályi kötelezettség áll fenn; és k) megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a kockázatnak (valószínűségének és súlyosságának) megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében, amelyek többek között magukban foglalhatják: (1) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; (2) az adatfeldolgozó rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának és rugalmasságának biztosítását; (3) a személyes adatok rendelkezésre állásának és hozzáférhetőségének azonnali helyreállítását fizikai vagy technikai incidens esetén; (4) az adatfeldolgozás biztonságát biztosító technikai és szervezeti intézkedések hatékonyságának rendszeres ellenőrzésére, értékelésére és vizsgálatára irányuló eljárást.

12. A KAPCSOLAT JELLEGE

12.1 A Szerződés kereskedelmi jellegű, és a saját záradékai, valamint - amennyiben azokban nem szerepelnek - a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései, a különleges törvények és a kereskedelmi szokások, ennek hiányában pedig a Polgári Törvénykönyv irányadóak rá. Amennyiben a javaslat kifejezetten másként nem rendelkezik, az engedményezés jogi természete a szolgáltatási bérlet lesz.

12.2 A felek független vállalkozók. Egyik fél sem járhat el a másik fél képviselőjeként vagy megbízottjaként, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely a másik féllel való kapcsolat vagy a másiktól való függés látszatát kelti.

13. EGYÉB

13.1 A Webimpacto a Szolgáltatások nyújtását részben vagy egészben alvállalkozásba adhatja harmadik személyeknek, akik a Webimpacto koordinálásával járnak el.

13.2 Az Ügyfélnek kifejezetten tilos bármilyen szakmai ajánlatot tenni a Webimpacto alkalmazottainak a Webimpacto előzetes írásbeli engedélye nélkül. A fentiek be nem tartása esetén az Ügyfél vállalja, hogy kötbérként a Webimpacto részére a Webimpacto alkalmazottja által a szerződéskötés napján kapott bruttó bér két és félszeresének megfelelő összeget fizet.

13.3 A felek által a Szerződés alapján küldendő valamennyi értesítés és közlés lehetőleg e-mailben történik, és a kézhezvétellel válik hatályossá. Bármelyik fél megváltoztathatja címét az új címnek a másik félhez történő bejelentésével.

13.4 A Webimpacto bármikor szabadon átruházhatja a Szerződést, valamint az abból eredő jogokat és kötelezettségeket. A Webimpacto írásban értesíti az Ügyfelet a megbízásról. Az Ügyfél a Webimpacto előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át a Megállapodás egészét vagy egy részét.

13.5 A Szerződés bármelyik kikötésének jogellenessége, érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi kikötés hatályát, feltéve, hogy a felek jogait és kötelezettségeit ez lényegesen nem érinti. Az említett záradékok helyébe olyan záradékokat kell léptetni vagy beépíteni, amelyek a jogszabályoknak megfelelően megfelelnek a helyettesített záradékok céljának.

13.6 A jelen Általános Szerződési Feltételekből és az Ajánlatból álló Szerződés képezi az egyetlen létező, érvényes és végrehajtható Szerződést, és minden más, a felek között korábban megkötött szóbeli vagy írásbeli szerződés helyébe lép. A szerződés feltételeinek bármilyen módosításához mindkét félnek írásban kell rögzítenie azt.

13.7 Abban az esetben, ha a Webimpacto ésszerű befolyásán kívül eső bármely esemény befolyásolhatja a Szolgáltatások rendes fejlesztését és nyújtását, a Webimpacto fenntartja a jogot, hogy az általa szükségesnek ítélt vészhelyzeti protokollokat aktiválja, és - egyéb intézkedések mellett - a Szolgáltatások nyújtásának felfüggesztését fogadja el a szóban forgó esemény végéig.

14. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

14.1 A Szerződésre a spanyol jog az irányadó, és a spanyol jog szerint kell értelmezni.

14.2. A Szerződés kialakításával és értelmezésével kapcsolatban felmerülő bármely ellentmondás megoldására a felek megállapodnak abban, hogy - kifejezetten lemondva minden más, számukra megfelelő joghatóságról - az ismereteket a Barcelona város bíróságainak kizárólagos joghatósága alá rendelik.